Avfallshåndtering av filter

Brukte oljefilter, brennstoffilter og hydraulikkfilter sorterer inn under kategorien farlig avfall. Luftfilter og støvfilter  regnes som farlig avfall dersom det inneholder støv fra farlige stoffer. Filtrene bør leveres på en kommunal avfallsplass eller til en leverandør som tilbyr henting/mottak av spesialavfall. Ved kontroll er det viktig å kunne dokumentere hvordan du håndterer spesialavfall. 

Ved levering av farlig avfall fra bedrifter (gjelder ikke for privatpersoner) skal det følge med et deklarasjonsskjema som blant annet inneholder opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet. Skjemaet fåes ved henvendelse til en avfallsaktør.

Avfallsstoffnummer på oljefiltre:
Filter med stålkappe     7024
Innsatsfilter                7022
EAL-kode 160107 skal benyttes i begge tilfeller.

Lekang Maskin har en serie brennstoffilter som består av brennbar plast (kompositt) og er helt frie for metaller. Når filtrene er tømt for olje, kan de forbrennes til aske i godkjente forbrenningsanlegg. (Kompositt er et energirikt materiale men foreløpig finnes det ingen gjenvinningstasjon som drar nytte av energien i Norge.) 

Mange avfallsaktører både kommunale og private, videresender brukte oljefilter til Renor AS. Renor gjennvinner oljefiltrene gjennom følgende prosess. Filtrene mates i en knuser. Oljefilteret blir malt opp i biter mens oljerester renner av. Metalldelene fjernes ved hjelp av en magnet. Spilloljen og den oljeholdige pappen blir brukt som alternativt brensel i sementovner. Metallbitene sendes videre til metallgjenvinning.

Renor AS kan opplyse om lokale avfallsaktører som videresender filter til Renor sine anlegg.

Mer om Farlig avfall i veileder, fra Norsas AS (pdf)